Miles Davis on making mistakes

Miles Davis on making mistakes